Ocenili významné vedecké osobnosti. Vedcom roka sa stal Peter Skyba

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019.

Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Pozvanie na slávnostné oceňovanie prijali minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling a štátny tajomník pán Ľudovít Paulis, vedúci Kancelárie prezidentky SR Štefan Rozkopál, štatutári podujatia profesor Ján Kyselovič z CVTI SR, profesor Pavol Šajgalík zo SAV a profesor Dušan Petráš zo ZSVTS. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Ocenili piatich odborníkov

Vedcom roka sa stal Peter Skyba z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied a Centra fyziky nízkych teplôt. Ocenenie získal za 
vedecké výsledky dosiahnuté pri štúdiu vlastností kondenzovaných látok pri veľmi nízkych teplotách, najmä supratekutého hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu a za rozvoj fyziky veľmi nízkych teplôt na Slovensku.

V kategórii Mladý vedecký pracovník uspel Cyril Rajnák pôsobiaci na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Cenu dostal za výnimočný prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Inovátorom roka sa stal Ján Híveš z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie na Slovenskej technickej univerzite za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd.

Za Technológa roka vyhlásili Emila Spišáka z Ústavu technologického a materiálového inžinierstva Technickej univerzity v Košiciach za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ako technologickej základne na realizáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov a študentov Technickej univerzity v Košiciach a ich transfer do priemyselného zázemia Slovenska.

V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce zvíťazil Dušan Galusek z Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý úspešne dlhoročne spolupracoval so špičkovými svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získal podporu z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu v SR.